Vòng chuỗi gỗ

Vòng chuỗi gỗ mang lại may mắn, bảo vệ sức khỏe. Vòng chuỗi gỗ đàn hương, vòng chuỗi gỗ thủy tùng, vòng chuỗi đeo tay Phật Như Lai, vòng chuỗi A-la-hán, vòng chuỗi gỗ đeo tay bồ đề