Vòng chuỗi 108 hạt

Vòng chuỗi 108 hạt – đoạn trừ 108 món phiền não làm cho sáu căn thanh tịnh. Vòng chuỗi 108 hạt làm từ gỗ Hoàng Đàn, gỗ Ngọc Am, gỗ Huyết Long mang lại an yên, thanh tịnh, đoạn trừ phiền não – tín vật Phật giáo

Showing all 5 results