Mặt Phật Bồ tát Phổ hiền đá mắt hổ 3.8cm kèm hộp nhung